9 november 2012

Äntligen - Dags för rapportläsning!

Livet är lustigt. Ibland har man mer tid, ibland mindre och ibland ingen alls. När det sistnämnda inträffar så får man helt enkelt prioritera.

Under tiden som bloggen har legat i träda har både Doro och Betsson släppt sina Q3 rapporter. De har tagits emot positivt av marknaden ser det ut som och även jag skall granska dem ordentligt. Vad kan vi läsa ut ur dem och finns det ny information att ta ställning till?

Uppskattningar för helåret bör nu kunna göras med skaplig träffsäkerhet.

2 oktober 2012

Betsson - Vinstvarning inför Q3

Betsson kom i dagarna med en vinstvarning som jag tror överraskade många. Första stycket i vinstvarningen sammanfattar läget:

Intäkterna i tredje kvartalet beräknas uppgå till mellan SEK 525 miljoner och SEK 535 miljoner och rörelseresultatet uppskattas till mellan SEK 115 miljoner och SEK 130 miljoner. Betsson väljer att informera om detta då marknaden förväntar sig högre intäkter och bättre rörelseresultat.

Betsson förväntar sig alltså en omsättning 530(466) MSek, en ökning med 14%. Tillväxttakten i Q1 och Q2 var 28% och 44%. Ett rörelseresultat på 125(153) MSek är en minskning med 12%. Med siffrorna för Q3 fås rörelsemarginalen till 23,5%. Detta kan jämföras med rullande 12 månaders rörelsemarginal som i Q2 låg på 36%. Det är en extrem avvikelse och det är bra att Betsson vinstvarnade. Anledningen till problemen kommenterar Betsson så här:

Årets tredje kvartal har innefattat en ovanligt kort del av högsäsongen för spel, till följd av att de Europeiska fotbollsligorna startade senare i år än normalt. Detta har påverkat i synnerhet Sportboken men har även haft en negativ inverkan på aktiviteten i övriga produktsegment.

Alltså i princp är förklaringen att folk har spelat mindre än förväntat (goddag yxskaft). Att folk spelar mindre påverkar omsättningen. Frågan är dock om den förklaringen håller för en närmare granskning, i så fall borde ju även Unibet påverkas till exempel. Därefter fortsätter man med:

Vidare har kvartalet hittills innehållit många för Betsson ofördelaktiga sportresultat, vilket bidragit till låg Sportboksmarginal. Sportboksmarginalen efter fria vad har uppgått till ca 5,5 % hittills under kvartalet vilket kan jämföras med 7,6 % under tredje kvartalet föregående år.

Folk har alltså spelat mindre men de som har spelat har haft tur och vunnit. Den andra förklaringen slår alltså mot marginalen. Frågan är dock om en lägre marginal beror på att folk har haft tur eller om det beror på "prispress". Med prispress menar jag alltså att Betsson är tvingade att höja oddsen för att få behålla sina spelare. Folk spelar där högst odds erbjuds, punkt. Sista förklaringen är:

Aktivitetsnivån under tredje kvartalet har även påverkats negativt av vissa initiala problem i samband med den tekniska migreringen av Betsafe.com till en ny plattform. Omfattande åtgärder har initieratsn vilket bidragit till att kundaktiviteten under andra halvan av september har återhämtat sig.

Den tredje förklaringen är rimligtvis den som har högst förklaringsvärde, således borde den i mitt tycke stå högst upp. Inte gömmas längst ner. Betsson har alltså problem med migreringen av Betsafe.com. Kunderna flyr förstås vilket slår mot omsättningen. Omfattande åtgärder tolkar jag som förhoppningsvis tillfälliga ökade kostnader för konsulter och inhyrd personal. Betsson avslutar med att kundaktiviteten återhämtar sig vilket också kan tolkas som att man ännu ej är uppe i förväntad omsättning och antal kunder. Vad som blir viktigt att studera i rapporten för Q3 är hur kunddeponeringarna utvecklar sig. Pengar som ligger inne på kontot kommer att omsättas, om folk börjar plocka ut sina pengar har Betsson problem. Kunddeponeringarna skulle jag alltså hålla ett extra öga på i Q3 rapporten. Kunddeponeringarna kommenteras faktiskt kort i vinstvarningen.

Baserat på underliggande kundaktivitet under det tredje kvartalet, med all time high (ATH) i Euro i jämförbara tal i deponeringar i kombination med hög bruttoomsättning i sportboken, bedömer ledningen dock att Betsson har goda förutsättningar att växa snabbare än marknaden framgent.

Att folk fortsätter att sätta in pengar eller låter dem ligga kvar är positivt. Det betyder ju att spelarna har för avsikt att omsätta sina pengar. Om de gör det i Q3, Q4 eller först nästa år är för mig ganska så ointressant så länge de inte börjar plocka ut pengar.

I min prognos för Q3 och Q4 uppskattade jag omsättningen i Q3 till ca: 700MSek och rörelseresultatet (EBIT) till 173MSek. Med siffrorna för Q3 i vinstvarningen kan prognosen uppdateras och ett resultat för 2012 prognostiseras.

En snabb kommentar är dock att rullande 12 månaders vinst per aktie nu är 13,20kr. Med en utdelningspolicy på minst 75% av resultatet lutar det alltså åt en utdelning på 9,90kr. Detta förutsätter dock att resultatet i Q4 2012 inte är sämre än Q4 2011. Rimligt?

Med en kurs på 174,50kr handlas Betsson idag till P/E 13,2 och en direktavkastning på 5,7%.

1 oktober 2012

Betsson - En djupdykning i balansräkningen

En intressant kommentar från Kenny som skriver på www.aktiefokus.se har fått mig att titta närmare på Bettsons balansräkning. Jag skall titta närmare på vad den består av, vilka poster som har ökat snabbast och vad posterna betyder. En titt på balansräkningen har gjorts tidigare i min analys av Betsson som finns att läsa här och med uppdatering för Q2 här.

28 augusti 2012

Utdelningsinvestering - Den fantastiska ränta-på-ränta effekten

Utdelningsinvestering är en investeringsfilosofi som handlar om att investera i bolag som delar ut pengar. Utdelningarna bidrar till investerarens kassaflöde varje år och investeraren kan på så sätt själv bestämma vad pengarna skall användas till. Vissa plockar ut pengar och konsumerar andra köper nya aktier för utdelningen, återinvesterar sin utdelning. Utdelningen från bolagen kan jämföras med den ränta man kan få av banken av att låsa in pengarna på ett bankkonto under en viss tid.

Risken att äga aktier är att aktiernas värde kan variera med börsens svängningar. Är investeraren villig att ta denna risk brukar investeraren belönas med en premie (högre ränta) kontra bankkontot.  För att kunna jämföra räntan på bankboken med räntan på börsen använder man sig av nyckeltalet direktavkastning. Det är helt enkelt bolagets utdelning dividerat med (köp)kursen för bolagets aktie och anges i procent.

23 augusti 2012

Doro - Prognos baserat på säsongsmönster

Doro uppvisar ett typiskt säsongmönster där försäljningen kraftigt varierar över året. Q1 och Q2 är de kvartal Doro säljer minst och Q3 och Q4 säljs det överlägset mest. Min tanke är att göra en prognos för Q3 och Q4 baserat på föregående års säsongsmönster.

Säsongsmönster
I figuren ovan visar jag den procentuella andelen av årets totala försäljning för varje kvartal och för åren 2008 - 2011. Viss avvikelse finns mellan åren men ett tydligt mönster finns. Räknar man ut medelvärdet för varje kvartal fås:
  • Q1 = 18,37%
  • Q2 = 20,43%
  • Q3 = 25,44%
  • Q4 = 35,76%
För 2012 gäller att den totala omsättningen för Q1+Q2 är 326,9Mkr vilket skall motsvara 38,8% av årets förväntade försäljning. Den förväntade försäljningen blir då 326,9/0,388 = 842,5Mkr. Den totala omsättningen för 2011 var 745,4Mkr. Detta ger att tillväxten för 2012 förväntas bli 13%. Precis som Doro har kommunicerat bekräftar detta att målet om 20% tillväxt för 2012 inte kommer att uppnås. 13% kan dock tyckas vara en rejäl miss.

Baserat på den förväntade totala omsättningen om 842,5Mkr kan en prognos för Q3 göras. 25,44% av 842,5Mkr blir 214,3Mkr. Den siffran stämmer väl med orderingången för Q2 som landade på 207Mkr. 

En enkel prognos baserat på tidigare år ger alltså den förväntade omsättningen för helåret blir 842,5Mkr vilket ger en tillväxt på 13%. I ett senare inlägg skall en prognos för vinsten och utdelningen uppskattas.

22 augusti 2012

Doro - Uppföljning av Q2 2012

Vilken smäll. Kursmässigt har Doro mer eller mindre slaktats de sista två dagarna. Det är svårt att sitta still i båten och handla rationellt när man ser värdet på depån krympa. På toppen av allt en säljrekommendation från Pareto Öhman med målkurs på 20kr. Dit är det fortfarande dryga 10% kvar. Kommer paniken att fortsätta de kommande dagarna?

Dags för mig att uppdatera min tidigare analys av Doro. Kommer samma slutsatster nås som tidigare? Det andra kvartalet var en besvikelse på flera sätt. Först och främst visar bolaget inte någon tillväxt i omsättning. Företagets intäkter har stagnerat och jämfört med 2011 sjönk intäkterna med -5%. Samtidigt har bolaget ökat sina kostnader och den redovisade vinsten sjönk med -24%.


Omsättning kvartalsvis och rullande.

21 augusti 2012

Doro - Mycket stark orderingång inför Q3

Doros rapport för det andra kvartalet verkar ha utlöst stor säljpanik hos de allra flesta. Aktien är ner drygt 17% idag vilket måste vara något slags rekord i marknadens kortsiktighet. Marknaden kan väl knappast vara speciellt överraskad över den måttliga omsättningen? I ett tidigare inlägg resonerades det kring vilken omsättning som var att vänta baserat på tidigare orderingång. Då är ju frågan vad marknaden i så fall reagerade så starkt på.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...